Το Serpenter είναι η πιο πρόσφατη εφαρμογή SaaS που έχει αναπτύξει η εταιρία HeBS και αποτελεί βασική υποδομή για εταιρίες που αναπτύσσουν SaaS λύσεις καθώς παρέχει την υποδομή για κλιμάκωση των υποδομών (scaling) της εφαρμογής όταν και εφόσον η χρήση της μεγαλώσει.

Το Serpenter αποτελείται από δύο τμήματα, ένα που είναι η βασική εφαρμογή διαχείρισης και ένα μικρότερο (Mini) που αποτελεί το σημείο επικοινωνίας της βασικής εφαρμογής με κάθε διακομιστή (server) ξεχωριστά.

Ο Serpenter λαμβάνει αιτήματα για την δημιουργία νέων account για μια SaaS εφαρμογή, μεταφέρει το αίτημα μέσω του Mini στον επιλεγμένο διακομιστή, ο οποίος στην συνέχεια φροντίζει να ενημερώσει την SaaS εφαρμογή για το αίτημα δημιουργίας νέου account.

Τα αιτήματα για την δημιουργία νέου account λαμβάνονται από τον Serpenter μέσω κάποιου μηχανισμού επιβεβαίωσης νέας συνδρομής (για παράδειγμα επιτυχημένη αγορά μέσω του Paynext).

Η διαδικασία δημιουργίας νέου account μπορεί να απαιτεί (η συνήθης πρακτική) την εκτέλεση εντολών που αφορούν την λειτουργία του διακομιστή (π.χ. DNS changes, domain parking, db creation, user access permission setup και quota allocation). Οι εργασίες αυτές αναλαμβάνονται αυτόματα από τον Serpenter ο οποίος επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με τους διακομιστές και προωθεί τις απαραίτητες εντολές.

Σκοπός του Serpenter εκτός από την μεταβίβαση εντολών προς και από τους διακομιστές είναι να παρακολουθεί την πορεία του φορτίου (server load) κάθε διακομιστή και να φροντίζει να διατηρεί τα επίπεδα φόρτου χρήσης σε επιτρεπτά επίπεδα εγκαθιστώντας και παραμετροποιόντας νέους διακομιστές και στην συνέχεια να φροντίζει για την εγκατάσταση ή μεταφορά λογαριασμών από έναν διακομιστή σε άλλον.