Το ShipView είναι ένα λογισμικό SaaS και αναπτύχθηκε προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις διαχείρισης σκαφών αναψυχής. Αρχικά αναπτύχθηκε και διατέθηκε ως λογισμικό διαχείρισης για Mega Yachts (σκάφη αναψυχής άνω των 80m) και καλύπτει τομείς όπως διαχείριση προσωπικού (στοιχεία, άδειες, πιστοποιήσεις), διαχείριση εργασιών συντήρησης (μηχανή, σκάφος, βοηθητικά, PMS - Planned Maintentenance System), διαχείριση εσόδων - εξόδων, διαχείριση check off lists για περιοδικούς ελέγχους διαδικασιών και τήρηση πιστοποιητικών, διαχείριση αποθεμάτων (ανταλλακτικά, αναλώσιμα), διαχείριση αρχείων (documentation, plans, manuals, κλπ) και τέλος οργάνωση ταξιδιών (στοιχεία λιμανιών, σημεία ενδιαφέροντος).